លេខទូរសព្:617-694-5949 ទូរសារ។: 617-859-9993

អ៊ីមែល។:info@projectcitizenship.org

តើ Project Citizenship ធ្ើអ្ីខ្ះ?

Project Citizenship ជួយជនអន្ោបោវោសន៍ឲោយបនសញ្ោតិអមោរិកតមផ្ូវចោបប់ ។ ពួកយើងគឺជកោុមមោធវី ខងចោបប់អន្ោបោវោសន៍ ។ សោវទំងអស់នឹងតោូវបនផ្ល់ជូនដយឥតគិតថ្ោ ។

ហេតុអ្ីបនជតេូវចូលសញ្េតិអមេរិក?

រល់ឆ្ោំ មនុសោសបោហោល ៧០០ ០០០ នក់បនចូលសញ្ោតិអមោរិក ។ អ្កមនសញ្ោតិអមោរិកទទួលបន ផលបោយជន៍ និងបុព្សិទ្ិចោើនយ៉ោង៖

1. ករបះឆ្ោត៖ សិទ្ិក្ុងករបះឆ្ោតជោើសរីសបោធនធិបតី និងជោើសរីសមន្ោីដទោទៀត ដោលជបុព្សិទ្ិ របស់អ្កមនសញ្ោតិអមោរិក ។ មនតោអ្កមនសញ្ោតិអេមរិកប៉ុណ្ោះដោលអចបះឆ្ោតរដ្ោភិបលថ្ោក់ សហព័ន្ ។ បោក្ជនឈរឈ្ោះសមោប់ករបះឆ្ោតថ្ោក់មូលដ្ោន ថ្ោក់រដ្ និងថ្ោក់សហព័ន្តោូវតោជអ្កមន សញ្ោតិអេមរិក ។ 2. ករធនសមជិកគោួសរ៖ អ្កមនសញ្ោតិអមោរិកអចធនសមជិកគោួសរដោលរស់នបោទោសផោសោងៗ មក រស់នសហរដ្អមោរិកបន ។ សច់ញតិរបស់អ្កមនសញ្ោតិអេមរិកទទួលបនអទិភពពីមន្ោី អន្ោបោវោសន៍។

3. កររស់នសហរដ្អមោរិកជនិរន្រ៍៖ ក្ុងឋនៈជអ្កមនសញ្ោតិអមោរិកមួយរូប គ្ោននរណម្ោក់អចដកហូត សិទ្ិរស់នបោទោសអមោរិករបស់អ្កនះទោ ។

4. ករទទួលបនសញ្ោតិសមោប់កូន៖ កូនដោលមនអយុកោម ១៨ ឆ្ោំនឹងទទួលបនសញ្ោតិអមោរិកដយ ស្័យបោវត្ិពោលដោលឪពុកម្ោយរបស់ពួកគោចូលសញ្ោតិអមោរិក ។

5. ករទទួលបនជំនួយពីរដ្ោភិបល៖ ជំនួយរដ្ោភិបលមួយចំនួនមនសមោប់អ្កមនសញ្ោតិអមោរិកប៉ុណ្ោះ ។

6. ករធ្ើដំណើរជមួយនឹងលិខិតឆ្ងដោនរបស់សហរដ្អមោរិក៖ ករធ្ើដំណើរមនភពងយសោួល ។ គ្ោនករ ដក់កំហិតលើរយៈពោលនោករធ្ើដំណើរទោ ។

7. មិនចំបច់សុំបន្បណ្សិទ្ិរស់នសហរដ្អមោរិក (Green Card) ៖ អ្កមនសញ្ោតិអមោរិក មនសិទ្ិរស់ន ជអចិន្ោយ៍ និងមិនបច់បន្សុំសិទ្ិរស់នឡើយ។

8. ករធ្ើដំណើរដយសុវត្ិភព៖ ស្ោនទូត និងកុងស៊ុលរបស់សហរដ្អមោរិកនឹងករពរពលរដ្ដោលមន សញ្ោតិអមោរិក នពោលពួកគោស្ោក់នកោបោទោស ។ រដ្ោភិបលអមោរិកនឹងជួយអ្កមនសញ្ោតិ អមោរិកទំងឡយដោលជជនរងគោះនោអំពើឧកោិដ្ទំងឡយក្ុងអំឡុងពោលស្ោក់នកោបោទោស និង ជួយពួកគោក្ុងករណីមនគោះមហន្រយធម្ជតិ ឬករណីអសន្ដោលកើតឡើងនលើពិភពលក ។

9. ករទទួលបនបោក់ឧបត្ម្សមោប់ករសិកោស៖ បោក់ជំនួយឧបត្ម្មួយចំនួនមនសមោប់តោអ្កដោលមន សញ្ោតិអមោរិកតោប៉ុណ្ោះ ។

10. ករស្ោងរកករងរ៖ ករងរថ្ោក់រដ្ោភិបលសហព័ន្ភគចោើន គឺសមោប់អ្កមនសញ្ោតិអមោរិកតោប៉ុណ្ោះ ។ តើអ្កមនលក្ណៈសមេបត្ិគេប់គេន់ដើមេបីដក់ពកេយចូលសញ្េតិអមេរិកដេរឬទេ? អ្កតោូវតោ៖

1. មនអយុ ១៨ ឆ្ោំ ។

2. មនសិទ្ិរស់នសហរដ្អមោរិកយ៉ោងតិច ៥ ឆ្ោំ (៣ ឆ្ោំ បោសិនបើរៀបករជមួយអ្កមនសញ្ោតិអមោរិក) ។

3. បនរស់នសហរដ្អមោរិក ៥ ឆ្ោំក្ុងឋនៈជអ្កមនបណ្ស្ោក់នសោបចោបប់ (៣ ឆ្ោំ បោសិនបើរៀបករ ជមួយអ្កមនសញ្ោតិអមោរិក) ។

4. បនរស់នសហរដ្អមោរិកយ៉ោងតិច ៣០ ខោ នោ ៥ ឆ្ោំកន្ងទ (១៨ ខោ នោរយៈពោល ៣ ឆ្ោំចុងកោយ បោសិនបើរៀបករជមួយអ្កមនសញ្ោតិអមោរិក) ។

5. បនរស់នក្ុងរដ្ដោលអ្កដក់ពកោយសុំចូលសញ្ោតិយ៉ោងតិច ៣ ខោ ។ 6. អចអន សរសោរ និងនិយយភសអង់គ្ោសបនខ្ះៗ ។

7. មនចំណោះដឹងមូលដ្ោនអំពីបោវត្ិសស្ោ និងរដ្ោភិបលសហរដ្អមោរិក ។

8. មនសីលធម៌ល្ ។

9. សោបថថនឹងស្ោះតោង់ចំពះសហរដ្អមោរិក និងរដ្ធម្នុញ្របស់សហរដ្អមោរិក ។

តើអ្កបនដឹងទេ?

1. អ្កមនសញ្ោតិអមោរិកអចរកបោក់ចំណូលបនចោើន ។ អ្កមនសញ្ោតិអមោរិកទទួលបនបោក់ឈ្ួលខ្ស់ និងមនអតោនោភពកោីកោទបជងអ្កមនសិទ្ិរស់នជអចិន្ោយ៍ (Green Card) ដយមិនគិតពីអយុ ភោទ និងជតិសសន៍ទោ ។

2. អ្កមនសញ្ោតិអមោរិកទទួលបនផលបោយជន៍ចោើនពីចោបប់ពន្ដរ ។ អ្កមនសញ្ោតិអមោរិកមិនចំបច់ បង់បោក់ពន្លើទោពោយដោលជកោរមរតកនពោលដោលប្ី ឬបោពន្ស្ោប់ ។ អ្កគ្ោនសញ្ោតិអមោរិកតោូវបង់ពន្ ៥០% នោបោក់ទទួលបនសរុបនពោលដោលប្ី ឬបោពន្ស្ោប់ ។

3. អ្កមនសិទ្ិរស់នអចិន្ោយ៍គ្ោនសិទ្ិដូចអ្កមនសញ្ោតិអមោរិកទោ។ អ្កមនសិទ្ិរស់នអចិន្ោយ៍នឹង បោឈមមុខខ្ោំងនឹងករឃត់ខ្ួន ។ អ្កគ្ោនសញ្ោតិអមោរិកអចនឹងតោូវបននិរទោសកោបោទោសដយមិន ចំបច់មនសោចក្ីវិនិច្័យលើពិរុទ្ភពនោបទឧកោិតណមួយឡើយ ។

Skip to content